cycling and tubing at Chiang Dao.

สนุกกับเส้นทางปั่นจักรยาน เส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมไปกับไกด์ท้องถิ่น ที่มีความชำนาญในเส้นทาง  เพลิดเพลินไปกับการออกกำลังกายและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การท่องเที่ยวสมัยใหม่นั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงการลดปริมาณคาร์บอนแล้ว ยังต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ถึงจะเกิดความยั่งยืน เหน็ดเหนื่อยจากการปั่น พักรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นคลายร้อนด้วยกิจกรรมล่องแพห่วงยางสายน้ำปิงต้นกำเนิดแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชื่นชมความงามของธรรมชาติในมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน และกระจายรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแพคเกจแยกได้ในกรณีที่มีเวลาน้อย เลือกแพคเกจปั่นจักรยาน หรือล่องแพห่วงยางเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกทั้งสองกิจกรรมร่วมกันสำหรับกิจกรรมแบบวันเดย์ทริป Join with us.