Payment

Kbank : 022-1-36842-8

การโอนเงินมัดจำ ค่าสินค้าและบริการ

ธนาคาร กสิกรไทย   เลขที่บัญชี 022-1-36842-8  ชื่อบัญชี รวิสรา แก้วมณี

พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่  Email : info@ichiangdao.com